راهنمای رفع مشکل زبان فارسی – Windows 10

FixFA1

FixFA2

FixFA3

FixFA4

FixFA5

FixFA6